Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r.(RODO) Arka sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Traugutta 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. s t. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000995918, NIP 1182249667, Regon 523351111, kapitał zakładowy 50 000zł (w dalszej treści zwane Arka Chemia) jako Administrator danych osobowych użytkownika, podaje następujące informacje.
 
I.    Postanowienia ogólne
1.    Właścicielem hurtowni środków czystości oraz Administratorem danych osobowych w hurtowni online www.arkachemia.com.pl jest firma Arka sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Traugutta 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. s t. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000995918, NIP 1182249667, Regon 523351111, kapitał zakładowy 50 000zł
2.    Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 100 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

II.    Cel i zakres zbierania danych
1.    Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki po sprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów -podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO. W przypadku wyrażenia zgody na newsletter, podstawą prawną stanowi art. 6 ust.1 lit a RODO.
2.    Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez www.arkachemia.com.pl jest akceptacja warunków regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.    W trakcie rejestracji konta użytkownika, użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do konta użytkownika w sklepie internetowym oraz podaje następujące dane:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- NIP
- nazwa firmy,
- sdres do wysyłki i faktury,
4.    Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez użytkownika po zalogowaniu się do konta użytkownika lub poprzez kontakt z Arka Chemia.
5.    Dane osobowe użytkownika przekazywane są dostawcą usług z, których korzysta Arka Chemia przy prowadzeniu hurtowni chemicznej online. Podmiotami przetwarzającymi są podmioty, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Arka Chemia. Należą do nich między innymi dostawca usług hostingu, biuro księgowe, firmy odpowiedzialne za marketing sklepu internetowego. Arka Chemia korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystywania danych osobowych użytkowników. Są to podmioty świadczące usługi bankowe oraz usługi płatności elektronicznych.
6.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane firmą kurierskim w celu realizacji zamówienia.
7.    Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim ani nie są przekazywane poza teren Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.
8.    Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata.


III.    Pliki cookies
1.    Strona internetowa www.arkachemia.com.pl wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji użytkownika. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2.    Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w sklepie internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3.    W ramach hurtowni online stosowane są pliki Cookies sesyjne. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia sklepu) lub zamknięcia przeglądarki internetowej.
4.    Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5.    Hurtownia chemii gospodarczej online zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Hurtownia Arka Chemia nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu, po przejściu za pośrednictwem hurtowni online na stronę zarządzaną przez innego administratora, należy zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.


IV.    Zabezpieczenia
1.    Sklep internetowy stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep internetowy zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2.    Dane osobowe w sklepie internetowym są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobą trzecim.
3.    Strony internetowe sklepu internetowego zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.
4.    W przypadku, gdy użytkownik posiadający konto w sklepie internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
5.    Sklep internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.


V.    Prawa osób, których dane dotyczą
1.    Prawo do cofnięcia zgody - art. 7 ust. 3 RODO:
a)    użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody dotyczącej jego danych osobowych;
b)    cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania ;
c)    cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie jakie miało miejsce do jej cofnięcia;
d)    cofnięcie zgody może utrudnić albo uniemożliwić dalsze korzystanie ze sklepu internetowego
2.    Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO
a)    użytkownik ma prawo żądać aby wszystkie albo niektóre jego dane osobowe zostały usunięte zwłaszcza, jeżeli jego dane nie sa już niezbędne w celu w jakim zostały zebrane; wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych; jego dane są przetwarzane sprzecznie z prawem .
b)    Arka Chemia mimo żądania usunięcia danych osobowych użytkownika może je przetwarzać w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
3.    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO
4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO
5.    Prawo do sprostowania danych osobowych -art. 16 RODO
6.    Prawo dostępu do danych osobowych - art. 15 RODO. W szczególności użytkownik ma prawo do uzyskania informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w jakim celu jego dane osobowe są przetwarzane; kto ma dostęp do jego danych osobowych, okresie przetwarzania danych osobowych.
7.    Prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO
8.    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9.    W przypadku zgłoszenia żądania przez użytkownika dotyczącego przetwarzania danych osobowych, Administrator w ciągu 30 dni ustosunkowuje się do żądania użytkownika.


VI.    Postanowienia końcowe
1.    Wszelkie pytania odnośnie ochrony danych osobowych należy kierować do Administratora na kontakt telefoniczny 22 490 36 43 lub mailowy biuro@arkachemia.com.pl
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
3.    Polityka Prywatności może ulec zmianie o czym użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 7 dni przed jej zmianą.